ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΜΕΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ

.: Σχετικά με το έργο :.

Ένας από τους συνηθισμένους περιορισμούς διάδρασης με το πολιτιστικό απόθεμα είναι η απαγόρευση απτικής επαφής με αυτό. Ο περιορισμός αυτός αποσκοπεί στην αποτροπή φθορών και στη διασφάλιση της ακεραιότητας του πολιτιστικού αποθέματος, που χαρακτηρίζεται συχνά από μοναδικότητα και μακρινή χρονολογική προέλευση. Όταν όμως οι επισκέπτες είναι άτομα με αναπηρία όρασης, τότε η απτική απαγόρευση καθιστά την πρόσβαση στο πολιτιστικό απόθεμα, προβληματική.

Στόχος του ΑΠΤΟΣ είναι να απαντήσει στο ερώτημα «Πώς ενισχύω τις δυνατότητες επαφής ενός ατόμου με αναπηρία όρασης με το πολιτιστικό απόθεμα;». Είναι αποδεδειγμένο πως για τα συγκεκριμένα άτομα η απτική αντίληψη της μορφολογίας ενός εκθέματος αποτελεί το κυριότερο υποκατάστατο της όρασης. Ως εκ τούτου, προτείνεται η διεπιστημονική προσέγγιση (με συνδρομή θετικών και ανθρωπιστικών επιστημών) με στόχο την ανάπτυξη, προτυποποίηση και αξιολόγηση μιας καινοτόμου μεθοδολογίας που επιτρέπει στη συγκεκριμένη ομάδα ΑμεΑ να εκτιμήσει και να κατανοήσει το πολιτιστικό απόθεμα, μέσα από μία διαδραστική βιωματική εμπειρία στηριζόμενη στην αφή και την ακοή. Το ΑΠΤΟΣ στοχεύει στην εναρμόνιση της εθνικής με την Ευρωπαϊκή πολιτική σε θέματα προσβασιμότητας στο πολιτιστικό απόθεμα από ΑμεΑ προσφέροντάς τους τη χαρά και την ευκαιρία να το απολαύσουν με καινοτόμους τρόπους. Στοχεύει στη μείωση του πολιτιστικού αποκλεισμού και στην ενδυνάμωση της σχέσης ΑμεΑ-μουσείου. Επίσης, τα ατομικά οφέλη ενός ΑμεΑ με την ολοκλήρωση του ΑΠΤΟΣ εντοπίζονται εκτός από τη γνώση σε θέματα πολιτισμού-ιστορίας και στην όξυνση του αισθήματος συμμετοχής στο κοινωνικό σύνολο. Οι προτεινόμενοι τρόποι πρόσβασης δύνανται να γίνουν ευρύτερα αποδεκτοί, αφού η άρση της απτικής απαγόρευσης σε συνδυασμό με τον αφηγηματικό εμπλουτισμό είναι κάτι που προκαλεί το γενικότερο ενδιαφέρον και την περαιτέρω ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα πολιτισμού και ιστορίας.

Συγκεκριμένα, το ΑΠΤΟΣ προτείνει την ώσμωση τεχνολογιών αιχμής, όπως η διάχυτη νοημοσύνη, οι μικροϋπολογιστές-μικροελεγκτές, η 3Δ ψηφιοποίηση-εκτύπωση και ηχητική πληροφορία, με στόχο την ανάπτυξη τριών διαδραστικών συστημάτων (Aptos.Exhibit, Aptos.Map, Aptos.MyExhibit) που βασίζονται σε «έξυπνα αντίγραφα-εκθέματα» και την εγκατάστασή τους στο Επιγραφικό Μουσείο. Τα αντίγραφα αυτά θα λειτουργούν σε συγκεκριμένο τεχνολογικό πλαίσιο που θα άρει την απτική απαγόρευση και θα προσφέρει επιπρόσθετη και κατά-απαίτηση αρχαιολογική-ιστορική πληροφορία στον επισκέπτη μέσω αφηγήσεων. Τα προτεινόμενα συστήματα θα υποστηρίζουν τόσο την επίσκεψη στο μουσείο (Aptos.Exhibit, Aptos.Map) όσο και τη διάδραση με το πολιτιστικό απόθεμα και μετά την επίσκεψη (Aptos.MyExhibit). Τα προτεινόμενα συστήματα θα διαθέτουν μηχανισμούς ανανέωσης περιεχομένου αλλά και επέκτασής του, με έντονα τα χαρακτηριστικά της λειτουργικής ευρωστίας και της προσαρμοστικότητας ως προς το μεγάλο εύρος των αντικειμένων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς (π.χ. ειδώλια, αγγεία, αγάλματα, αρχιτεκτονικά, θέατρα, αρχαιολογικοί χώροι, αστικές περιοχές, κ.ά.). Η υλοποίηση του έργου θα οδηγήσει στην κατανόηση λεπτομερειών σχεδίασης και υλοποίησης τεχνολογικών προϊόντων που στοχεύουν στην ενίσχυση πρόσβασης των ΑμεΑ στο πολιτιστικό απόθεμα. Θα διερευνηθεί επίσης η δυνατότητα κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας της μεθοδολογίας διάδρασης με τα έξυπνα αντίγραφα-εκθέματα.

Τέλος, το έργο θα προσφέρει ένα δυναμικό εμπλουτισμό της διεπαφής ΑμεΑ-ΠΑ που ακόμα και στην απίθανη περίπτωση καθολικής άρσης της απτικής απαγόρευσης αυτό θα διατηρήσει την αξία του. Επίσης, τα παράγωγα του ΑΠΤΟΣ θα αποτελούν καλές πρακτικές για τη δημιουργία νέων παρόμοιων συστημάτων εντός και εκτός του χώρου του πολιτισμού.


To έργο ΑΠΤΟΣ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T6ΥΒΠ-00103) στο πλαίσιο της δράσης εθνικής εμβέλειας Ειδικές Δράσεις "Υδατοκαλλιέργειες" - "Βιομηχανικά Υλικά" - "Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό"

Διάρκεια έργου: 36 μήνες Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 419.725,62 € Δημόσια Δαπάνη χρηματοδότησης: 395.733,63 €


.: Στόχοι του έργου :.

H ενδελεχής κατανόηση των προκλήσεων και χαρακτηριστικών πρόσβασης στο ΠΑ από άτομα με αναπηρία όρασης.
O εντοπισμός υλικοτεχνικών απαιτήσεων και ο ορισμός των προδιαγραφών σχεδίασης και ανάπτυξης των προτεινόμενων πειραματικών συστημάτων.
Η ανάπτυξη της αλληλεπίδρασης ενός ατόμου με «έξυπνα αντίγραφα-εκθέματα» (Aptos.Exhibit) που προκύπτουν από τεχνολογίες 3Δ ψηφιοποίησης-εκτύπωσης και αίρουν την απτική απαγόρευση.

H εξατομικευμένη (ηλικιακή / γλωσσική διαβάθμιση περιεχομένου) και κατά-απαίτηση (ενεργοποίηση μέσω διακοπτών σε σημεία ενδιαφέροντος στην επιφάνεια του εκθέματος) παροχή ιστορικής-αρχαιολογικής πληροφορίας μέσω αφήγησης.
Η εγκατάσταση μίας πιλοτικής έκθεσης με θεματικές διαδρομές που βασίζεται στο σύστημα Aptos.Exhibit σε διαμορφωμένους χώρους του Επιγραφικού Μουσείου, η οποία θα μπορεί να μεταφέρεται κατά περίπτωση.
H μεταφορά τεχνογνωσίας στο μουσείο και η εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού, με στόχο τη διαχρονική αξιοποίηση και επέκταση των συστημάτων (μελλοντικός εμπλουτισμός εκθεμάτων, αύξηση δυναμικής μέσα από νέες αφηγήσεις).

Η ανάπτυξη και εγκατάσταση επιπρόσθετων υποστηρικτικών συστημάτων της έκθεσης όπως Διαδραστικός 3Δ εκτυπωμένος χάρτης του μουσείου που θα εξυπηρετεί στην απτική κατανόηση της χωροδιάταξης και θα παρέχει πληροφορία μέσω αφήγησης και κώδικα Μπράιγ.
Η ανάπτυξη και εγκατάσταση επιπρόσθετων υποστηρικτικών συστημάτων της έκθεσης όπως αυτόνομη φορητή διαδραστική έκθεση με 3Δ εκτυπωμένες μινιατιούρες εκθεμάτων και αφήγηση που θα αποτελεί πιλότο για τη δημιουργία μουσειοσκευής και αναμνηστικών προς πώληση.
Ο εμπλουτισμός της Διαδικτυακής παρουσίας του μουσείου με ενσωμάτωση ψηφιακών πόρων που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του έργου για την αποδοτικότερη προβολή του πολιτιστικού αποθέματος.

.: Η σύμπραξη :.

Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά

ΚΛΕΨΥΔΡΑ
Εργαστήριο Ψηφιοποίησης
Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων,
Ξάνθη

Το Ε.Κ. «Αθηνά» διεξάγει υψηλής ποιότητας έρευνα, αναπτύσσει Τεχνολογίες και συμβάλλει στην παραγωγή γνώσεων και καινοτομίας στα πεδία της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και των Υπολογιστικών Επιστημών, με στόχο πάντα να εξασφαλίζει ότι αυτή η έρευνα έχει αντίκτυπο στην κοινωνία, ειδικά όσον αφορά τις τοπικές ανάγκες. Το Ε.Κ. «Αθηνά» υποστηρίζει τον πλήρη κύκλο έρευνας και καινοτομίας, αρχίζοντας από τη βασική και την εφαρμοσμένη έρευνα, συνεχίζοντας με τη δημιουργία συστημάτων και προϊόντων καθώς και την ανάπτυξη και υποστήριξη υποδομών, και ολοκληρώνοντας με τη μεταφορά τεχνολογίας και την επιχειρηματικότητα. Η έρευνα και η ανάπτυξη πραγματοποιούνται τόσο στο επίπεδο της ίδιας της τεχνολογίας των πληροφοριών όσο και στις ειδικές εφαρμογές.

Επιγραφικό Μουσείο

Τοσίτσα 1, Τ.Κ. 10682, Αθήνα

Το Επιγραφικό Μουσείο στεγάζεται στη νότια πλευρά του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Ιδρύθηκε το 1885 με σκοπό την προστασία, διατήρηση, μελέτη και έκθεση των αρχαίων επιγραφών. Διαθέτει τη μεγαλύτερη παγκοσμίως συλλογή αρχαίων ελληνικών επιγραφών σε λίθο (14.000 επιγραφές περίπου), των άμεσων πηγών της ιστορίας, που παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής, θρησκευτικής και κοινωνικής ζωής της αρχαιότητας. Οι περισσότερες επιγραφές προέρχονται από την Αθήνα και την Αττική, ενώ υπάρχουν επίσης αρκετές από την υπόλοιπη Ελλάδα και την Μικρά Ασία. Η γλώσσα τους είναι η αρχαία Ελληνική, υπάρχουν όμως λίγες στη λατινική και ένας μικρός αριθμός σε άλλες γλώσσες (Φοινικική, Εβραϊκή, Οθωμανική). Χρονολογικά εκτείνονται από τον 8ο αι. π.Χ. έως και τους παλαιοχριστιανικούς, βυζαντινούς και τους νεώτερους χρόνους.

ARCALIA

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία
Φράγκων 24, 54625, Θεσσαλονίκη

Η ARCALIA Ι.Κ.Ε. παρουσιάζει ένα εύρος πολυσχιδών δραστηριοτήτων. Μεταξύ αυτών, εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών και εξειδικευμένων λύσεων υποστήριξης σε επιχειρήσεις τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ασχολείται με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών τόσο για θέματα υλικού υπολογιστών, συστημάτων και λογισμικού. Παρέχει σε ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη. Ασχολείται με τις υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη μηχανική και την τεχνολογία αξιοποιώντας μέσα από τη δραστηριότητά της αυτή την τεχνογνωσία και την εμπειρία που έχει αποκτήσει από την δραστηριότητά της στους τομείς των κατασκευών και της πληροφορικής.


.: Ενότητες εργασίας - Παραδοτέα :.

Ενότητα Εργασίας Πρώτη - Σχεδιασμός Υλοποίησης και Προδιαγραφές

Π1.1 - Προδιαγραφές απτικής έκθεσης για ΑμεΑ

Π1.2 - Προδιαγραφές συστημάτων απτικής διάδρασης

Π1.3 - Ιστοσελίδα του έργου

Ενότητα Εργασίας Δεύτερη - Θεματικές εκθέσεων και ψηφιακοί πόροι

Π2.1 - Τεχνική έκθεση 3Δ ψηφιοποίησης

Π2.2 - Έκθεση παραγωγής διαβαθμισμένων κειμένων και αφηγήσεων

Π2.3 - Εμπλουτισμός της ιστοσελίδας του μουσείου με τμήμα των ψηφιακών πόρων

Ενότητα Εργασίας Τρίτη - Ανάπτυξη συστημάτων

Π3.1 - Έκθεση ακολουθίας εργασιών επεξεργασίας 3Δ δεδομένων

Π3.2 - Έκθεση υλικοτεχνικού και λογισμικού συστημάτων

Π3.3 - Έκθεση υλοποίησης 3Δ εκτυπώσεων

Π3.4 - Εκτυπώσεις εκθεμάτων

Π3.5 - Πειραματικά συστήματα Aptos.Exhibit, Aptos.Map, Aptos.MyExhibit

Ενότητα Εργασίας Τέταρτη - Εγκατάσταση, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση συστημάτων

Π4.1 - Έκθεση αξιολόγησης των συστημάτων σε πραγματικές συνθήκες

Π4.2 - Πιλοτικό σύστημα Aptos.Exhibit

Π4.3 - Πιλοτικό σύστημα Aptos.Map

Π4.4 - Πιλοτικό σύστημα Aptos.MyExhibit

Ενότητα Εργασίας Πέμπτη - Εκπαίδευση και παρουσίαση έργου

Π5.1 - Εκπαιδευτικό υλικό

Π5.2 - Υλικό διάχυσης

Π5.3 - Έκθεση δυνατοτήτων αξιοποίησης αποτελεσμάτων.: Πορεία - Νέα :.

15/12/2017 - Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της δράσης εθνικής εμβέλειας "Ειδικές Δράσεις Υδατοκαλλιέργειες - Βιομηχανικά Υλικά - Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό".

6/10/2018 - Ενημέρωση σχετικά με την επιτυχή αξιολόγηση πρότασης

24/12/2019 - Ενημέρωση ένταξης του έργου ΑΠΤΟΣ από τη διαχειριστική αρχή

10/1/2020 - Έναρξη εργασιών παρουσίασης του έργου στο Διαδίκτυο και σε κοινωνικά μέσα δικτύωσης

19/2/2020 - Πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του έργου στους χώρους του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου. Περισσότερα σχετικά εδώ

3/4/2020 - Πραγματοποιήθηκε συντονιστική συνάντηση της κοινοπραξίας του έργου που αφορούσε την υλοποίηση των παραδοτέων Π1.1 και Π1.2. Περισσότερα σχετικά εδώ

28/4/2020 - Οι ομάδες υλοποίησης του ΕΚ Αθηνά και της ARCALIA πραγματοποίησαν τηλεσυνάντηση που αφορούσε την υλοποίηση του παραδοτέου Π1.2 (πορεία συγγραφής περιεχομένων και σχολιασμός αυτών). Η συνάντηση εστίασε σε θέματα 3Δ ψηφιοποίησης-εκτύπωσης καθώς και τη δημιουργία ενός πειραματικού αντικειμένου απτικής εξερεύνησης το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο εντοπισμού των προδιαγραφών των συστημάτων του ΑΠΤΟΣ. Περισσότερα σχετικά εδώ

16/6/2020 - Στο πλαίσιο προσδιορισμού των προδιαγραφών των συστημάτων του έργου ΑΠΤΟΣ, η ερευνητική ομάδα του ΕΚ Αθηνά προχωρά στη συλλογή δεδομένων απτικής ευαισθησίας με τη χρήση ενός 3Δ εκτυπωμένου αντικειμένου αναφοράς. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Θράκης, την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας και την Ένωση Τυφλών Βορείου Ελλάδος "Ο ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΜΠΡΑΪΓ" για τη συμβολή και ενεργό συμμετοχή τους. Περισσότερα σχετικά εδώ

16/7/2020 - Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συντονιστική συνάντηση του έργου στους χώρους του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου με τις ομάδες των ΕΚΑ και ΒΧΜ (Πρώτο εξάμηνο του έργου).

21/7/2020 - Πρώτο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου του έργου Περίοδος: Ιανουάριος - Ιούνιος 2020. Μεταφόρτωση του δελτίου σε μορφότυπο PDF εδώ

22/7/2020 - Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη απομακρυσμένη συντονιστική συνάντηση του έργου με τις ομάδες των ΕΚΑ και ARCALIA (Πρώτο εξάμηνο του έργου).

16/9/2020 - Συνάντηση με μέλη του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών Περιφερειακή Ένωση Κεντρικής Μακεδονίας με στόχο την άντληση απόψεων για την επιλογή τεχνολογιών υλοποίησης και 3Δ εκτύπωσης.

17/9/2020 - Συνάντηση με μέλη της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Θράκης στην Ξάνθη. Η συνάντηση πέρα των άλλων αφορούσε στη συμπλήρωση ερωτηματολογίων τόσο για ανθρώπους με αναπηρία όρασης όσο και συνοδών με στόχο την άντληση απόψεων για την επιλογή τεχνολογιών υλοποίησης και 3Δ εκτύπωσης. Περισσότερα σχετικά εδώ

Η ομάδα του ΕΚ Αθηνά συνεχίζει τις 3Δ εκτυπώσεις μνημείων που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της πειραματικής ανάπτυξης του συστήματος aptos.Exhibit. Μετά την ολοκλήρωση των 3Δ εκτυπώσεων, θα πραγματοποιηθεί η ενσωμάτωση της υλικοτεχνικής υποδομής σε κάθε ένα από τα εκτυπωμένα εκθέματα με στόχο την ένταξη τους στην "έξυπνη" έκθεση του aptos.Exhibit. Περισσότερα σχετικά εδώ

20/1/2021 - Στο πλαίσιο υλοποίησης μίας σειράς πειραματικών έξυπνων εκθεμάτων που θα χρησιμοποιηθούν στο σύστημα aptos.Exhibit, η ομάδα του EK Αθηνά προχωράει σταδιακά στην 3Δ εκτύπωση ψηφιακών αντιγράφων μνημείων με στόχο την ενσωμάτωση της υλικοτεχνικής υποδομής για την παροχή της δυνατότητας απτικής εξερεύνησης και παράλληλα τη στοχευμένη ολιστική αφήγηση για το εκάστοτε έκθεμα αλλά και τα επιμέρους χαρακτηριστικά του. Περισσότερα σχετικά εδώ

3/2/2021 - Η ομάδα του ΕΚ Αθηνά υπέβαλλε εργασία με τίτλο 'Composing smart museum exhibit specifications for the visually impaired" προς αξιολόγηση στο περιοδικό Journal of Cultural Heritage, Elsevier. Η εργασία αφορά στη μεθοδολογία που ακολούθησε το ΕΚΑ για τον προσδιορισμό των προδιαγραφών των συστημάτων του έργου ΑΠΤΟΣ και των συμπερασμάτων που προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια και το αντικείμενο απτικής αξιολόγησης.

15/2/2021 - Η ομάδα του ΕΚ Αθηνά συνεχίζει τις 3Δ εκτυπώσεις μνημείων που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της πειραματικής ανάπτυξης του συστήματος aptos.Exhibit. Μετά την ολοκλήρωση των 3Δ εκτυπώσεων, θα πραγματοποιηθεί η ενσωμάτωση της υλικοτεχνικής υποδομής σε κάθε ένα από τα εκτυπωμένα εκθέματα με στόχο την ένταξη τους στην "έξυπνη" έκθεση του aptos.Exhibit. Περισσότερα σχετικά εδώ

21/4/2021 Με χαρά σας κοινοποιούμε τη συμμετοχή του Επιγραφικού Μουσείου ως εταίρο στο έργο ΑΠΤΟΣ.

15/7/2021 - Πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα (5/7 έως 9/7) μια σειρά από αποτυπώσεις τεχνέργων που φιλοξενεί το Επιγραφικό Μουσείο. Πιο συγκεκριμένα, μέλη της ομάδας του εργαστηρίου ψηφιοποίησης Clepsydra - Digitisation Lab του Ε.Κ. «Αθηνά», σε συνεργασία με συντηρητές και αρχαιολόγους του Επιγραφικού Μουσείου πραγματοποίησαν τη συλλογή δεδομένων. Τα 3Δ ψηφιακά αντίγραφα που θα προκύψουν μετά από επεξεργασία των δεδομένων με τη μέθοδο πολυεικονικής φωτογραμμετρίας, θα εκτυπωθούν σε τρεις διαστάσεις και θα ενταχθούν στα συστήματα aptos.Exhibit και aptos.myExhibit που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου #aptos (ΑΠΤΟΣ). Περισσότερα σχετικά εδώ

25/8/2021 - Έγινε δεκτό μετά από αξιολόγηση το άρθρο με τίτλο "Composing smart museum exhibit specifications for the visually impaired" που υποβλήθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Cultural Heritage (Elsevier, Impact Factor 2.955).

20/9/2021 - Βρείτε εδώ την επιστημονική εργασία "Composing smart museum exhibit specifications for the visually impaired" η οποία θα είναι διαθέσιμη δωρέαν για 50 ημέρες από την ιστοσελίδα του περιοδικού Journal of Cultural Heritage.

29/9/2021 - Η ομάδα του ΕΚ Αθηνά θα παρουσιάσει τμήμα της πορείας των εργασιών του έργου ΑΠΤΟΣ στο 4o Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Euromed 2021) που πραγματοποιηθηκε 30 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου 2021 διαδικτυακά. Βρείτε εδώ το πρόγραμμα του συνεδρίου.

15/10/2021 - Δεύτερο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου του έργου (Οκτώβριος 2021). Μεταφόρτωση του δελτίου σε μορφότυπο PDF εδώ

1/11/2021 - Προχωρούν οι εργασίες συναρμολόγησης της υλικοτεχνικής υποδομής του πειραματικού συστήματος aptos.Exhibit. Περισσότερα εδώ

12/11/2021 - Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση της κοινοπραξίας του έργου (ΕΚ ΑΘηνά, Επιγραφικό Μουσείο, Arcalia) όπου συζητήθηκε τόσο η πορεία του έργου καθώς και οι προτεραιότητες της εκάστοτε ομάδας υλοποίησης.

26/11/2021 - Προχωρούν οι εργασίες 3Δ μοντελοποίησης τμήματος ενός διαδραστικού απτικού χάρτη της παλιάς πόλης της Ξάνθης που θα χρησιμοποιηθεί στο πειραματικό σύστημα aptos.map. Το σύστημα αναπτύσσει η ομάδα του ΕΚ Αθηνά στο πλαίσιο εργασιών της ΕΕ3 του έργου ΑΠΤΟΣ. Περισσότερα εδώ

30/11/2021 - Στιγμές κατά την 3Δ εκτύπωση του διαδραστικού απτικού χάρτη της παλιάς πόλης της Ξάνθης που θα χρησιμοποιηθεί στο πειραματικό σύστημα aptos.map. Περισσότερα εδώ

.: Επικοινωνία :.

Τηλέφωνο

+30 2541 0 78787
Fax +30 2541 0 63656

Email

aptos at athenarc dot gr

Διεύθυνση

Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά - Παράρτημα Ξάνθης
Τ.Θ. 159, Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, 67100


Συντονίστρια έργου
Δρ. Δέσποινα Τσιαφάκη
Επικεφαλής τμήματος Πολιτισμού και Δημιουργικών Βιομηχανιών | tsiafaki at athenarc dot gr

Επιστημονικός υπεύθυνος έργου
Δρ. Ανέστης Κουτσούδης
Επικεφαλής εργαστηρίου ψηφιοποίησης πολιτιστικού αποθέματος ΚΛΕΨΥΔΡΑ | akoutsou at athenarc dot gr

.: Ενημερωτικό Δελτίο :.

Για να λαμβάνετε και εσείς το ενημερωτικό δελτίο του έργου Απτός συμπληρώστε παρακάτω τα στοιχεία σας και πατήστε υποβολή.

.: Προηγούμενα ενημερωτικά δελτία :.
1ο Ενημερωτικό Δελτίο - Ιανουάριος/Ιούνιος 2020
2ο Ενημερωτικό Δελτίο - Οκτώβριος 2021