Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΜΕΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ

Η ονομασία του έργου ΑΠΤΟΣ σε μορφή BrailleΛογότυπο χρηματοδότησης έργου

Κωδικός έργου: Τ6ΥΒΠ-00103
Ειδικές Δράσεις "Υδατοκαλλιέργειες" - "Βιομηχανικά Υλικά" - "Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό"

.: Σχετικά με το έργο :.

Ένας από τους συνηθισμένους περιορισμούς διάδρασης με το πολιτιστικό απόθεμα είναι η απαγόρευση απτικής επαφής με αυτό. Ο περιορισμός αυτός αποσκοπεί στην αποτροπή φθορών και στη διασφάλιση της ακεραιότητας του πολιτιστικού αποθέματος, που χαρακτηρίζεται συχνά από μοναδικότητα και μακρινή χρονολογική προέλευση. Όταν όμως οι επισκέπτες είναι άτομα με αναπηρία όρασης, τότε η απτική απαγόρευση καθιστά την πρόσβαση στο πολιτιστικό απόθεμα, προβληματική.

Στόχος του ΑΠΤΟΣ είναι να απαντήσει στο ερώτημα «Πώς ενισχύω τις δυνατότητες επαφής ενός ατόμου με αναπηρία όρασης με το πολιτιστικό απόθεμα;». Είναι αποδεδειγμένο πως για τα συγκεκριμένα άτομα η απτική αντίληψη της μορφολογίας ενός εκθέματος αποτελεί το κυριότερο υποκατάστατο της όρασης. Ως εκ τούτου, προτείνεται η διεπιστημονική προσέγγιση (με συνδρομή θετικών και ανθρωπιστικών επιστημών) με στόχο την ανάπτυξη, προτυποποίηση και αξιολόγηση μιας καινοτόμου μεθοδολογίας που επιτρέπει στη συγκεκριμένη ομάδα ΑμεΑ να εκτιμήσει και να κατανοήσει το πολιτιστικό απόθεμα, μέσα από μία διαδραστική βιωματική εμπειρία στηριζόμενη στην αφή και την ακοή. Το ΑΠΤΟΣ στοχεύει στην εναρμόνιση της εθνικής με την Ευρωπαϊκή πολιτική σε θέματα προσβασιμότητας στο πολιτιστικό απόθεμα από ΑμεΑ προσφέροντάς τους τη χαρά και την ευκαιρία να το απολαύσουν με καινοτόμους τρόπους. Στοχεύει στη μείωση του πολιτιστικού αποκλεισμού και στην ενδυνάμωση της σχέσης ΑμεΑ-μουσείου. Επίσης, τα ατομικά οφέλη ενός ΑμεΑ με την ολοκλήρωση του ΑΠΤΟΣ εντοπίζονται εκτός από τη γνώση σε θέματα πολιτισμού-ιστορίας και στην όξυνση του αισθήματος συμμετοχής στο κοινωνικό σύνολο. Οι προτεινόμενοι τρόποι πρόσβασης δύνανται να γίνουν ευρύτερα αποδεκτοί, αφού η άρση της απτικής απαγόρευσης σε συνδυασμό με τον αφηγηματικό εμπλουτισμό είναι κάτι που προκαλεί το γενικότερο ενδιαφέρον και την περαιτέρω ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα πολιτισμού και ιστορίας.

Συγκεκριμένα, το ΑΠΤΟΣ προτείνει την ώσμωση τεχνολογιών αιχμής, όπως η διάχυτη νοημοσύνη, οι μικροϋπολογιστές-μικροελεγκτές, η 3Δ ψηφιοποίηση-εκτύπωση και ηχητική πληροφορία, με στόχο την ανάπτυξη τριών διαδραστικών συστημάτων (Aptos.Exhibit, Aptos.Map, Aptos.MyExhibit) που βασίζονται σε «έξυπνα αντίγραφα-εκθέματα» και την εγκατάστασή τους στο Επιγραφικό Μουσείο. Τα αντίγραφα αυτά θα λειτουργούν σε συγκεκριμένο τεχνολογικό πλαίσιο που θα άρει την απτική απαγόρευση και θα προσφέρει επιπρόσθετη και κατά-απαίτηση αρχαιολογική-ιστορική πληροφορία στον επισκέπτη μέσω αφηγήσεων. Τα προτεινόμενα συστήματα θα υποστηρίζουν τόσο την επίσκεψη στο μουσείο (Aptos.Exhibit, Aptos.Map) όσο και τη διάδραση με το πολιτιστικό απόθεμα και μετά την επίσκεψη (Aptos.MyExhibit). Τα προτεινόμενα συστήματα θα διαθέτουν μηχανισμούς ανανέωσης περιεχομένου αλλά και επέκτασής του, με έντονα τα χαρακτηριστικά της λειτουργικής ευρωστίας και της προσαρμοστικότητας ως προς το μεγάλο εύρος των αντικειμένων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς (π.χ. ειδώλια, αγγεία, αγάλματα, αρχιτεκτονικά, θέατρα, αρχαιολογικοί χώροι, αστικές περιοχές, κ.ά.). Η υλοποίηση του έργου θα οδηγήσει στην κατανόηση λεπτομερειών σχεδίασης και υλοποίησης τεχνολογικών προϊόντων που στοχεύουν στην ενίσχυση πρόσβασης των ΑμεΑ στο πολιτιστικό απόθεμα. Θα διερευνηθεί επίσης η δυνατότητα κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας της μεθοδολογίας διάδρασης με τα έξυπνα αντίγραφα-εκθέματα.

Τέλος, το έργο θα προσφέρει ένα δυναμικό εμπλουτισμό της διεπαφής ΑμεΑ-ΠΑ που ακόμα και στην απίθανη περίπτωση καθολικής άρσης της απτικής απαγόρευσης αυτό θα διατηρήσει την αξία του. Επίσης, τα παράγωγα του ΑΠΤΟΣ θα αποτελούν καλές πρακτικές για τη δημιουργία νέων παρόμοιων συστημάτων εντός και εκτός του χώρου του πολιτισμού.

Διάγραμμα που παρουσιάζει τα διάφορα βήματα υλοποίησης του έργου ΑΠΤΟΣ. Ξεκινά από τη 3Δ ψηφιοποίηση και τη παραγωγή των ψηφιακών πόρων. Συνεχίζει στην 3Δ εκτύπωση και την ενσωμάτωση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την παραγωγή των έξυπνων εκθεμάτων και προχωρά στην αξιολόγηση της λειτουργικότητας των συστημάτων APTOS.Exhibit, APTOS.Map και APTOS.MyExhibit

To έργο ΑΠΤΟΣ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T6ΥΒΠ-00103) στο πλαίσιο της δράσης εθνικής εμβέλειας Ειδικές Δράσεις "Υδατοκαλλιέργειες" - "Βιομηχανικά Υλικά" - "Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό"

Διάρκεια έργου: 45 μήνες (36 μήνες η αρχική) Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 419.725,62 € Δημόσια Δαπάνη χρηματοδότησης: 395.733,63 €


.: Στόχοι του έργου :.

Μια συλλογή από διαφόρες φωτογραφίες που παρουσιάζουν στιγμές της ομάδας υλοποίησης να πραγματοποιούν διαφορετικές εργασίες που αφορούν στην υλοποίηση των παραδοτέων.
H ενδελεχής κατανόηση των προκλήσεων και χαρακτηριστικών πρόσβασης στο ΠΑ από άτομα με αναπηρία όρασης.
O εντοπισμός υλικοτεχνικών απαιτήσεων και ο ορισμός των προδιαγραφών σχεδίασης και ανάπτυξης των προτεινόμενων πειραματικών συστημάτων.
Η ανάπτυξη της αλληλεπίδρασης ενός ατόμου με «έξυπνα αντίγραφα-εκθέματα» (Aptos.Exhibit) που προκύπτουν από τεχνολογίες 3Δ ψηφιοποίησης-εκτύπωσης και αίρουν την απτική απαγόρευση.

H εξατομικευμένη (ηλικιακή / γλωσσική διαβάθμιση περιεχομένου) και κατά-απαίτηση (ενεργοποίηση μέσω διακοπτών σε σημεία ενδιαφέροντος στην επιφάνεια του εκθέματος) παροχή ιστορικής-αρχαιολογικής πληροφορίας μέσω αφήγησης.
Η εγκατάσταση μίας πιλοτικής έκθεσης με θεματικές διαδρομές που βασίζεται στο σύστημα Aptos.Exhibit σε διαμορφωμένους χώρους του Επιγραφικού Μουσείου, η οποία θα μπορεί να μεταφέρεται κατά περίπτωση.
H μεταφορά τεχνογνωσίας στο μουσείο και η εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού, με στόχο τη διαχρονική αξιοποίηση και επέκταση των συστημάτων (μελλοντικός εμπλουτισμός εκθεμάτων, αύξηση δυναμικής μέσα από νέες αφηγήσεις).

Η ανάπτυξη και εγκατάσταση επιπρόσθετων υποστηρικτικών συστημάτων της έκθεσης όπως Διαδραστικός 3Δ εκτυπωμένος χάρτης του μουσείου που θα εξυπηρετεί στην απτική κατανόηση της χωροδιάταξης και θα παρέχει πληροφορία μέσω αφήγησης και κώδικα Μπράιγ.
Η ανάπτυξη και εγκατάσταση επιπρόσθετων υποστηρικτικών συστημάτων της έκθεσης όπως αυτόνομη φορητή διαδραστική έκθεση με 3Δ εκτυπωμένες μινιατιούρες εκθεμάτων και αφήγηση που θα αποτελεί πιλότο για τη δημιουργία μουσειοσκευής και αναμνηστικών προς πώληση.
Ο εμπλουτισμός της Διαδικτυακής παρουσίας του μουσείου με ενσωμάτωση ψηφιακών πόρων που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του έργου για την αποδοτικότερη προβολή του πολιτιστικού αποθέματος.
Άλλη μια συλλογή από διαφόρες φωτογραφίες που παρουσιάζουν στιγμές της ομάδας υλοποίησης να πραγματοποιούν διαφορετικές εργασίες που αφορούν στην υλοποίηση των παραδοτέων.

.: Η σύμπραξη :.

Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά

ΚΛΕΨΥΔΡΑ
Εργαστήριο Ψηφιοποίησης
Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων,
Ξάνθη

Το Ε.Κ. «Αθηνά» διεξάγει υψηλής ποιότητας έρευνα, αναπτύσσει Τεχνολογίες και συμβάλλει στην παραγωγή γνώσεων και καινοτομίας στα πεδία της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και των Υπολογιστικών Επιστημών, με στόχο πάντα να εξασφαλίζει ότι αυτή η έρευνα έχει αντίκτυπο στην κοινωνία, ειδικά όσον αφορά τις τοπικές ανάγκες. Το Ε.Κ. «Αθηνά» υποστηρίζει τον πλήρη κύκλο έρευνας και καινοτομίας, αρχίζοντας από τη βασική και την εφαρμοσμένη έρευνα, συνεχίζοντας με τη δημιουργία συστημάτων και προϊόντων καθώς και την ανάπτυξη και υποστήριξη υποδομών, και ολοκληρώνοντας με τη μεταφορά τεχνολογίας και την επιχειρηματικότητα. Η έρευνα και η ανάπτυξη πραγματοποιούνται τόσο στο επίπεδο της ίδιας της τεχνολογίας των πληροφοριών όσο και στις ειδικές εφαρμογές.

Επιγραφικό Μουσείο

Τοσίτσα 1, Τ.Κ. 10682, Αθήνα

Το Επιγραφικό Μουσείο στεγάζεται στη νότια πλευρά του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Ιδρύθηκε το 1885 με σκοπό την προστασία, διατήρηση, μελέτη και έκθεση των αρχαίων επιγραφών. Διαθέτει τη μεγαλύτερη παγκοσμίως συλλογή αρχαίων ελληνικών επιγραφών σε λίθο (14.000 επιγραφές περίπου), των άμεσων πηγών της ιστορίας, που παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής, θρησκευτικής και κοινωνικής ζωής της αρχαιότητας. Οι περισσότερες επιγραφές προέρχονται από την Αθήνα και την Αττική, ενώ υπάρχουν επίσης αρκετές από την υπόλοιπη Ελλάδα και την Μικρά Ασία. Η γλώσσα τους είναι η αρχαία Ελληνική, υπάρχουν όμως λίγες στη λατινική και ένας μικρός αριθμός σε άλλες γλώσσες (Φοινικική, Εβραϊκή, Οθωμανική). Χρονολογικά εκτείνονται από τον 8ο αι. π.Χ. έως και τους παλαιοχριστιανικούς, βυζαντινούς και τους νεώτερους χρόνους.

ARCALIA

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία
Φράγκων 24, 54625, Θεσσαλονίκη

Η ARCALIA Ι.Κ.Ε. παρουσιάζει ένα εύρος πολυσχιδών δραστηριοτήτων. Μεταξύ αυτών, εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών και εξειδικευμένων λύσεων υποστήριξης σε επιχειρήσεις τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ασχολείται με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών τόσο για θέματα υλικού υπολογιστών, συστημάτων και λογισμικού. Παρέχει σε ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη. Ασχολείται με τις υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη μηχανική και την τεχνολογία αξιοποιώντας μέσα από τη δραστηριότητά της αυτή την τεχνογνωσία και την εμπειρία που έχει αποκτήσει από την δραστηριότητά της στους τομείς των κατασκευών και της πληροφορικής.


.: Ενότητες εργασίας - Παραδοτέα :.

Ενότητα Εργασίας Πρώτη - Σχεδιασμός Υλοποίησης και Προδιαγραφές

Π1.1 - Προδιαγραφές απτικής έκθεσης για ΑμεΑ

Π1.2 - Προδιαγραφές συστημάτων απτικής διάδρασης

Π1.3 - Ιστοσελίδα του έργου

Ενότητα Εργασίας Δεύτερη - Θεματικές εκθέσεων και ψηφιακοί πόροι

Π2.1 - Τεχνική έκθεση 3Δ ψηφιοποίησης

Π2.2 - Έκθεση παραγωγής διαβαθμισμένων κειμένων και αφηγήσεων

Π2.3 - Εμπλουτισμός της ιστοσελίδας του μουσείου με τμήμα των ψηφιακών πόρων

Ενότητα Εργασίας Τρίτη - Ανάπτυξη συστημάτων

Π3.1 - Έκθεση ακολουθίας εργασιών επεξεργασίας 3Δ δεδομένων

Π3.2 - Έκθεση υλικοτεχνικού και λογισμικού συστημάτων

Π3.3 - Έκθεση υλοποίησης 3Δ εκτυπώσεων

Π3.4 - Εκτυπώσεις εκθεμάτων

Π3.5 - Πειραματικά συστήματα Aptos.Exhibit, Aptos.Map, Aptos.MyExhibit

Ενότητα Εργασίας Τέταρτη - Εγκατάσταση, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση συστημάτων

Π4.1 - Έκθεση αξιολόγησης των συστημάτων σε πραγματικές συνθήκες

Π4.2 - Πιλοτικό σύστημα Aptos.Exhibit

Π4.3 - Πιλοτικό σύστημα Aptos.Map

Π4.4 - Πιλοτικό σύστημα Aptos.MyExhibit

Ενότητα Εργασίας Πέμπτη - Εκπαίδευση και παρουσίαση έργου

Π5.1 - Εκπαιδευτικό υλικό

Π5.2 - Υλικό διάχυσης

Π5.3 - Έκθεση δυνατοτήτων αξιοποίησης αποτελεσμάτων.: Πορεία - Νέα :.

15/12/2017 - Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της δράσης εθνικής εμβέλειας "Ειδικές Δράσεις Υδατοκαλλιέργειες - Βιομηχανικά Υλικά - Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό".

6/10/2018 - Ενημέρωση σχετικά με την επιτυχή αξιολόγηση πρότασης

24/12/2019 - Ενημέρωση ένταξης του έργου ΑΠΤΟΣ από τη διαχειριστική αρχή

.: 2020 :.

10/1/2020 - Έναρξη εργασιών παρουσίασης του έργου στο Διαδίκτυο και σε κοινωνικά μέσα δικτύωσης

19/2/2020 - Πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του έργου στους χώρους του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου. Περισσότερα σχετικά εδώ

3/4/2020 - Πραγματοποιήθηκε συντονιστική συνάντηση της κοινοπραξίας του έργου που αφορούσε την υλοποίηση των παραδοτέων Π1.1 και Π1.2. Περισσότερα σχετικά εδώ

28/4/2020 - Οι ομάδες υλοποίησης του ΕΚ Αθηνά και της ARCALIA πραγματοποίησαν τηλεσυνάντηση που αφορούσε την υλοποίηση του παραδοτέου Π1.2 (πορεία συγγραφής περιεχομένων και σχολιασμός αυτών). Η συνάντηση εστίασε σε θέματα 3Δ ψηφιοποίησης-εκτύπωσης καθώς και τη δημιουργία ενός πειραματικού αντικειμένου απτικής εξερεύνησης το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο εντοπισμού των προδιαγραφών των συστημάτων του ΑΠΤΟΣ. Περισσότερα σχετικά εδώ

16/6/2020 - Στο πλαίσιο προσδιορισμού των προδιαγραφών των συστημάτων του έργου ΑΠΤΟΣ, η ερευνητική ομάδα του ΕΚ Αθηνά προχωρά στη συλλογή δεδομένων απτικής ευαισθησίας με τη χρήση ενός 3Δ εκτυπωμένου αντικειμένου αναφοράς. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Θράκης, την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας και την Ένωση Τυφλών Βορείου Ελλάδος "Ο ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΜΠΡΑΪΓ" για τη συμβολή και ενεργό συμμετοχή τους. Περισσότερα σχετικά εδώ

16/7/2020 - Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συντονιστική συνάντηση του έργου στους χώρους του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου με τις ομάδες των ΕΚΑ και ΒΧΜ (Πρώτο εξάμηνο του έργου).

21/7/2020 - Πρώτο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου του έργου Περίοδος: Ιανουάριος - Ιούνιος 2020. Μεταφόρτωση του δελτίου σε μορφότυπο PDF εδώ

22/7/2020 - Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη απομακρυσμένη συντονιστική συνάντηση του έργου με τις ομάδες των ΕΚΑ και ARCALIA (Πρώτο εξάμηνο του έργου).

16/9/2020 - Συνάντηση με μέλη του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών Περιφερειακή Ένωση Κεντρικής Μακεδονίας με στόχο την άντληση απόψεων για την επιλογή τεχνολογιών υλοποίησης και 3Δ εκτύπωσης.

17/9/2020 - Συνάντηση με μέλη της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Θράκης στην Ξάνθη. Η συνάντηση πέρα των άλλων αφορούσε στη συμπλήρωση ερωτηματολογίων τόσο για ανθρώπους με αναπηρία όρασης όσο και συνοδών με στόχο την άντληση απόψεων για την επιλογή τεχνολογιών υλοποίησης και 3Δ εκτύπωσης. Περισσότερα σχετικά εδώ

25/11/2020 - Η ομάδα του ΕΚ Αθηνά συνεχίζει τις 3Δ εκτυπώσεις μνημείων που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της πειραματικής ανάπτυξης του συστήματος aptos.Exhibit. Μετά την ολοκλήρωση των 3Δ εκτυπώσεων, θα πραγματοποιηθεί η ενσωμάτωση της υλικοτεχνικής υποδομής σε κάθε ένα από τα εκτυπωμένα εκθέματα με στόχο την ένταξη τους στην "έξυπνη" έκθεση του aptos.Exhibit. Περισσότερα σχετικά εδώ

.: 2021 :.

20/1/2021 - Στο πλαίσιο υλοποίησης μίας σειράς πειραματικών έξυπνων εκθεμάτων που θα χρησιμοποιηθούν στο σύστημα aptos.Exhibit, η ομάδα του EK Αθηνά προχωράει σταδιακά στην 3Δ εκτύπωση ψηφιακών αντιγράφων μνημείων με στόχο την ενσωμάτωση της υλικοτεχνικής υποδομής για την παροχή της δυνατότητας απτικής εξερεύνησης και παράλληλα τη στοχευμένη ολιστική αφήγηση για το εκάστοτε έκθεμα αλλά και τα επιμέρους χαρακτηριστικά του. Περισσότερα σχετικά εδώ

3/2/2021 - Η ομάδα του ΕΚ Αθηνά υπέβαλλε εργασία με τίτλο 'Composing smart museum exhibit specifications for the visually impaired" προς αξιολόγηση στο περιοδικό Journal of Cultural Heritage, Elsevier. Η εργασία αφορά στη μεθοδολογία που ακολούθησε το ΕΚΑ για τον προσδιορισμό των προδιαγραφών των συστημάτων του έργου ΑΠΤΟΣ και των συμπερασμάτων που προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια και το αντικείμενο απτικής αξιολόγησης.

15/2/2021 - Η ομάδα του ΕΚ Αθηνά συνεχίζει τις 3Δ εκτυπώσεις μνημείων που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της πειραματικής ανάπτυξης του συστήματος aptos.Exhibit. Μετά την ολοκλήρωση των 3Δ εκτυπώσεων, θα πραγματοποιηθεί η ενσωμάτωση της υλικοτεχνικής υποδομής σε κάθε ένα από τα εκτυπωμένα εκθέματα με στόχο την ένταξη τους στην "έξυπνη" έκθεση του aptos.Exhibit. Περισσότερα σχετικά εδώ

21/4/2021 Με χαρά σας κοινοποιούμε τη συμμετοχή του Επιγραφικού Μουσείου ως εταίρο στο έργο ΑΠΤΟΣ.

15/7/2021 - Πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα (5/7 έως 9/7) μια σειρά από αποτυπώσεις τεχνέργων που φιλοξενεί το Επιγραφικό Μουσείο. Πιο συγκεκριμένα, μέλη της ομάδας του εργαστηρίου ψηφιοποίησης Clepsydra - Digitisation Lab του Ε.Κ. «Αθηνά», σε συνεργασία με συντηρητές και αρχαιολόγους του Επιγραφικού Μουσείου πραγματοποίησαν τη συλλογή δεδομένων. Τα 3Δ ψηφιακά αντίγραφα που θα προκύψουν μετά από επεξεργασία των δεδομένων με τη μέθοδο πολυεικονικής φωτογραμμετρίας, θα εκτυπωθούν σε τρεις διαστάσεις και θα ενταχθούν στα συστήματα aptos.Exhibit και aptos.myExhibit που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου #aptos (ΑΠΤΟΣ). Περισσότερα σχετικά εδώ

25/8/2021 - Έγινε δεκτό μετά από αξιολόγηση το άρθρο με τίτλο "Composing smart museum exhibit specifications for the visually impaired" που υποβλήθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Cultural Heritage (Elsevier, Impact Factor 2.955).

20/9/2021 - Βρείτε εδώ την επιστημονική εργασία "Composing smart museum exhibit specifications for the visually impaired" η οποία θα είναι διαθέσιμη δωρέαν για 50 ημέρες από την ιστοσελίδα του περιοδικού Journal of Cultural Heritage.

29/9/2021 - Η ομάδα του ΕΚ Αθηνά θα παρουσιάσει τμήμα της πορείας των εργασιών του έργου ΑΠΤΟΣ στο 4o Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Euromed 2021) που πραγματοποιήθηκε 30 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου 2021 διαδικτυακά. Βρείτε εδώ το πρόγραμμα του συνεδρίου.

15/10/2021 - Δεύτερο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου του έργου (Οκτώβριος 2021). Μεταφόρτωση του δελτίου σε μορφότυπο PDF εδώ

1/11/2021 - Προχωρούν οι εργασίες συναρμολόγησης της υλικοτεχνικής υποδομής του πειραματικού συστήματος aptos.Exhibit. Περισσότερα εδώ

12/11/2021 - Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση της κοινοπραξίας του έργου (ΕΚ ΑΘηνά, Επιγραφικό Μουσείο, Arcalia) όπου συζητήθηκε τόσο η πορεία του έργου καθώς και οι προτεραιότητες της εκάστοτε ομάδας υλοποίησης.

26/11/2021 - Προχωρούν οι εργασίες 3Δ μοντελοποίησης τμήματος ενός διαδραστικού απτικού χάρτη της παλιάς πόλης της Ξάνθης που θα χρησιμοποιηθεί στο πειραματικό σύστημα aptos.map. Το σύστημα αναπτύσσει η ομάδα του ΕΚ Αθηνά στο πλαίσιο εργασιών της ΕΕ3 του έργου ΑΠΤΟΣ. Περισσότερα εδώ

30/11/2021 - Στιγμές κατά την 3Δ εκτύπωση του διαδραστικού απτικού χάρτη της παλιάς πόλης της Ξάνθης που θα χρησιμοποιηθεί στο πειραματικό σύστημα aptos.map. Περισσότερα εδώ

2/12/2021 - Μετά από 67 περίπου ώρες βρισκόμαστε πλέον κοντά στην ολοκλήρωση της εκτύπωσης του απτικού χάρτη. Περισσότερα εδώ

21/12/2021 - Στιγμές από τη διαδικασία συναρμολόγησης του διαδραστικού απτικού χάρτη της παλιάς πόλης της Ξάνθης που θα χρησιμοποιηθεί στο πειραματικό σύστημα aptos.map.. Περισσότερα εδώ

.: 2022 :.

14/1/2022 - Ο Γενάρης βρίσκει την ομάδα υλοποίησης του συστήματος aptos.Exhibit να εστιάζει στη δυνατότητα ταυτόχρονης πρόσβασης στην απτική έκθεση πολιτιστικού αποθέματος από διαφορετικούς επισκέπτες. Πιο συγκεκριμένα, η υλοποίηση που βασίζεται σε ασύρματες τεχνολογίες επικοινωνίας, επιτρέπει τον κεντρικό έλεγχο όλων των φορητών συσκευών που αναπαράγουν τις κατάλληλες αφηγήσεις σε κάθε επισκέπτη ενώ αυτός εξερευνά απτικά κάποιο από τα "έξυπνα εκθέματα" της έκθεσης. Περισσότερα εδώ

19/1/2022 - H ομάδα υλοποίησης της πειραματικής μουσειοσκευής aptos.myExhibit βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της κατασκευής του πρωτοτύπου ενώ ταυτόχρονα προχωρά στον έλεγχο ορθής λειτουργίας του σε σχέση με το αφηγηματικό περιεχόμενο που αναπαράγει. Στις παρακάτω εικόνες προβάλλονται διάφορα στιγμιότυπα από τις διαδικασίες συναρμολόγησής του. Περισσότερα εδώ

14/3/2022 - Ένα σύντομο timelapse βίντεο από τη διαδικασία 3Δ εκτύπωσης ενός εκθέματος του Επιγραφικού Μουσείου. Η συγκεκριμένη 3Δ εκτύπωση θα ενταχθεί στο πιλοτικό σύστημα aptos.Exhibit. Περισσότερα εδώ

15/3/2022 - Το εργαστήριο ψηφιοποίησης Κλεψύδρα του Ε.Κ. "Αθηνά" και η ARCALIA IKE προχωρούν τις εργασίες επεξεργασίας και 3Δ εκτύπωσης των ψηφιακών πόρων που θα οδηγήσουν στην παραγωγή των έξυπνων εκθεμάτων του πιλοτικού συστήματος aptos.Exhibit που θα λειτουργήσει στο Επιγραφικό Μουσείο. Περισσότερα εδώ

22/3/2022 - Ένα σύντομο βίντεο όπου προβάλει τμήμα της λειτουργίας του πειραματικού συστήματος Aptos.MyExhibit. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται μια γρήγορη εναλλαγή ανάμεσα σε διαφορετικές μινιατούρες με στόχο την παρατήρηση του ρυθμού απόκρισης της συσκευής τόσο ως προς την αναγνώριση της εκάστοτε μινιατούρας όσο και ως προς την αναπαραγωγή της, σχετικής με αυτή, αφήγησης. Περισσότερα εδώ

6/4/2022 - Παραθέτουμε παρακάτω ένα σύντομο βίντεο από τη δοκιμαστική λειτουργία του πειραματικού συστήματος Aptos.Exhibit. Προβάλλεται η διαδικασία αναγνώρισης του μνημείου και η διαδικασία αφήγησης κατά-απαίτηση. Περισσότερα εδώ

11/5/2022 - Η παρακάτω φωτογραφία αποτυπώνει μια ιδιαίτερα χαρούμενη στιγμή για εμάς. Μέλη της ερευνητικής ομάδας του ΕΚ Αθηνά ετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους επίσκεψη με στόχο την αξιολόγηση λειτουργίας των τριών πειραματικών συστημάτων της πλατφόρμας APTOS από ΑμεΑ όρασης. Πρώτος μας σταθμός τα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Θράκης στην Ξάνθη. Τους ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία. Περισσότερα εδώ

24/5/2022 - Ανακοινώσεις της Περιφερειακής Ένωση Τυφλών Θράκης (Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη) για τη συμμετοχή μελών τους στην αξιολόγηση των συστημάτων του ΑΠΤΟΣ με μέλη της ερευνητικής ομάδας του ΕΚ ΑΘηνά. Περισσότερα εδώ και εδώ

4/6/2022 - H ομάδα του Ε.Κ. ΑΘηνά συναντήθηκε με μέλη της Ένωσης Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας με στόχο να αξιολογήσουν τα πειραματικά συστήματα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου.

6/6/2022 - Έγκριση του αιτήματος 6μηνης παράτασης του χρόνου υλοποίησης του έργου ΑΠΤΟΣ με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών υλοποίησης του από τη διαχειριστική αρχή (ΑΔΑ:6ΜΨ546ΜΤΛΡ-055).

14/6/2022 - H ομάδα του Ε.Κ. ΑΘηνά συναντήθηκε για δεύτερη φορά με μέλη της Περιφερειακής Ένωση Τυφλών Θράκης στην Ξάνθη με στόχο να αξιολογήσουν τα πειραματικά συστήματα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου.

6/7/2022 - Τρίτο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου του έργου (Ιούλιος 2022). Μεταφόρτωση του δελτίου σε μορφότυπο PDF εδώ

12/7/2022 - Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση με τις ομάδες του ΕΚΑ και τα νέα μέλη της ομάδας του Επιγραφικού Μουσείου για θέματα που αφορούν την υλοποίηση των συστημάτων του Επιγραφικού Μουσείου αλλά και την παραλαβή του απαραίτητου για αυτά υλικοτεχνικού εξοπλισμού καθώς και για την ανάπτυξη των κειμένων-αφηγήσεων.

13/7/2022 - Ανακοίνωση της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Αν.Μακεδονίας για τη συμμετοχή μελών τους στην αξιολόγηση των συστημάτων του ΑΠΤΟΣ με μέλη της ερευνητικής ομάδας του ΕΚ ΑΘηνά. Περισσότερα εδώ

22/7/2022 - H ομάδα του Ε.Κ. ΑΘηνά συναντήθηκε για τρίτη φορά με κάποια από τα μέλη της Περιφερειακής Ένωση Τυφλών Θράκης στην Ξάνθη με στόχο να αξιολογήσουν και αυτά τα πειραματικά συστήματα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου. Στόχος της ομάδας είναι η ολοκλήρωση της αξιολόγησης των πειραματικών συστημάτων μέχρι το τέλος του Ιούλη ώστε στη συνέχεια να προχωρήσουν στην ανάλυση των αποτελεσμάτων και τη συγγραφή του επόμενου επιστημονικού άρθρου.

27/7/2022 - H ομάδα του Ε.Κ. ΑΘηνά συναντήθηκε με μέλη του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών - Περιφερειακή Ένωση Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη με στόχο να αξιολογήσουν τα πειραματικά συστήματα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου.

24/8/2022 - Η ομάδα του Ε.Κ. Αθηνά υπέβαλλε επιστημονικό άρθρο με τίτλο 'Design and evaluation of smart-exhibit systems that enrich cultural heritage experiences for the visually impaired" προς αξιολόγηση στο περιοδικό Journal of Cultural Heritage, Elsevier. Η εργασία αφορά στα συστήματα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου ΑΠΤΟΣ.

6/9/2022 - Μετά την παραλαβή του απαραίτητου εξοπλισμού από το Επιγραφικό Μουσείο στο τέλος του καλοκαιριού, η ομάδα του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά προχωράει στη σταδιακή συναρμολόγηση των πιλοτικών συστημάτων aptos.Exhibit, .myExhibit κ .Map. Την ίδια στιγμή, η ομάδα της Arcalia IKE πραγματοποιεί τις 3Δ εκτυπώσεις που θα φιλοξενήσουν στο εσωτερικό τους το συγκεκριμένο εξοπλισμό.Περισσότερα εδώ

27/9/2022 - H ομάδα του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά συνεχίζει τις εργασίες σταδιακής συναρμολόγησης των πιλοτικών συστημάτων aptos.Exhibit, aptos.myExhibit κ aptos.Map. που θα εγκατασταθούν στο Επιγραφικό Μουσείο. Περισσότερα εδώ

8/10/2022 - H ομάδα του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά θα συμμετέχει στο 1st Workshop on Human-Centric Sciences and Technologies in Greece που οργανώνει το ILSP/ATHENA RC όπου θα παρουσιάσει τα ερευνητικά αποτελέσματα του έργου ΑΠΤΟΣ. Περισσότερα εδώ

1/11/2022 - Πραγματοποιήθηκε η υποβολή του φακέλου ενδιάμεσου ελέγχου του έργου στην ΓΓΕΚ.

15/11/2022 - Η ομάδα του Ε.Κ. Αθηνά ολοκλήρωσε την ανανέωση του περιεχομένου της 3Δ έκθεσης ψηφιακών αντιγράφων του ΕΠΜ. Περισσότερα εδώ.

15/12/2022 - Στιγμιότυπα συναρμολόγησης - Έλεγχος της ορθής συναρμολόγησης των 3Δ εκτυπωμένων τμημάτων της συσκευής αναγνώρισης εκθεμάτων και αναπαραγωγής αφηγήσεων του πιλοτικού συστήματος aptos.myExhibit. Περισσότερα εδώ.

20/12/2022 - Στιγμιότυπα συναρμολόγησης - Οι 3Δ εκτυπώσεις που θα φιλοξενήσουν τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό των δέκα συσκευών αναγνώρισης εκθεμάτων και αναπαραγωγής αφηγήσεων του συστήματος aptos.myExhibit πήραν ήδη το δρόμο τους προς συναρμολόγηση. Περισσότερα εδώ.

21/12/2022 - Στιγμιότυπα συναρμολόγησης - Όλα τα εξαρτήματα βρίσκουν σιγά σιγά τη θέση τους μέσα στη συσκευή αναγνώρισης εκθεμάτων και αναπαραγωγής αφηγήσεων aptos.myExhibit.. Περισσότερα εδώ.

.: 2023 :.

11/1/2023 - Στιγμιότυπα συναρμολόγησης - Κόβοντας τα αυτοκόλλητα για τις συσκευές αναγνώρισης εκθεμάτων και αναπαραγωγής αφηγήσεων aptos.myExhibit. Περισσότερα εδώ.

16/1/2023 - Στιγμιότυπα συναρμολόγησης - Έτοιμες οι συσκευές αναγνώρισης εκθεμάτων και αναπαραγωγής αφηγήσεων του συστήματος aptos.myExhibit. Σύντομα θα πάρουν τη θέση τους στο Επιγραφικό Μουσείο. Περισσότερα εδώ.

18/1/2023 - Στιγμιότυπα συναρμολόγησης - Προγραμματίζοντας...μια επιτύμβια λουτροφόρο! Περισσότερα εδώ.

18/1/2023 - Έγινε αποδεκτό προς δημοσίευση το άρθρο που υπέβαλλε η ομάδα του ΕΚ Αθηνά με τίτλο: Design and evaluation of smart-exhibit systems that enrich cultural heritage experiences for the visually impaired στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Journal of Cultural Heritage, Elsevier. Η εργασία αφορά στην ανάλυση των τριών συστημάτων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου ΑΠΤΟΣ καθώς και στην αξιολόγηση τους από 25 ΑμεΑ όρασης. Η ομάδα του ερευνητικού κέντρου Αθηνά θα ήθελε να ευχαριστήσει από καρδιάς τους Πανελλήνιος Σύλλογος Τυφλών, Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Θράκης, Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Αν.Μακεδονίας, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών - Περιφερειακή Ένωση Κεντρικής Μακεδονίας για τη σημαντική συνεισφορά τους στις διαδικασίες αξιολόγησης και βελτιστοποιήσης των πειραματικών συστημάτων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου ΑΠΤΟΣ.

2/2/2023 - Βρείτε εδώ το άρθρο της ομάδας του ΕΚ Αθηνά με τίτλο: Design and evaluation of smart-exhibit systems that enrich cultural heritage experiences for the visually impaired που δημοσιεύτηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Journal of Cultural Heritage, Elsevier.

13/2/2023 - Το επιστημονικό άρθρο της ομάδας του ΕΚ Αθηνά με τίτλο "Composing smart museum exhibit specifications for the visually impaired”, Journal of Cultural Heritage, Vol. 52, 2021, Pages 1-10, παρουσιάζεται ως η "επιλογή του αρχισυντάκτη" για το τεύχος 52 του συγκεκριμένου επιστημονικού περιοδικού. Περισσότερα εδώ

14/2/2023 - Τέταρτο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου του έργου (Φεβρουάριος 2023). Μεταφόρτωση του δελτίου σε μορφότυπο PDF εδώ

23/3/2023 - Τα τρία πιλοτικά συστήματα aptos.Exhibit, aptos.Map και aptos.myExhibit ετοιμάζονται για το ταξίδι τους προς την Αθηνά. Στις αρχές του Απρίλη θα πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση τους στους χώρους του Επιγραφικού Μουσείου. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν μια σειρά από σεμινάρια ενημέρωσης του τρόπου λειτουργίας και διαχείρισης του περιεχομένου από μέλη της ομάδας του Ε.Κ. "Αθηνά" ενώ δρομολογούνται και δύο open-days με στόχο την αξιολόγηση και αυτών των συστημάτων από ΑμεΑ όρασης. Περισσότερα εδώ

12/4/2023 - Στιγμιότυπα από τις διαδικασίες αποσυσκευασίας και προσωρινής εγκατάστασης των πιλοτικών συστημάτων του Επιγραφικού Μουσείου στους χώρους όπου θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα που αφορούν τη χρήση και επίβλεψη της λειτουργίας αυτών. Περισσότερα εδώ

13/4/2023 - Διάφορα στιγμιότυπα από το εκπαιδευτικό διήμερο που πραγματοποιήθηκε από 4 έως 5 Απριλίου 2023 στους χώρους του Επιγραφικού Μουσείου (ΕΜ) από μέλη της ομάδας του Ε.Κ. Αθηνά. Στόχος του διημέρου ήταν να εκπαιδευτεί το προσωπικό του ΕΜ σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία, επίβλεψη αλλά και την επέκταση των συστημάτων aptos.Exhibit, aptos.Map και aptos.myExhibit εφαρμόζοντας εκτός των άλλων και τεχνολογίες 3Δ αποτύπωσης και εκτύπωσης. Περισσότερα εδώ

20/4/2023 - Την Πέμπτη 6 και Παρασκευή 7 Απριλίου 2023 διοργανώθηκαν στο Επιγραφικό Μουσείο "ημέρες ανοιχτών θυρών" (open days) με στόχο τη γνωριμία ατόμων με προβλήματα όρασης με τα πιλοτικά συστήματα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου. Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα συστήματα και να εκφράσουν την άποψή τους για την χρηστικότητά τους. Επιπλέον, εξερευνήσανε απτικά πραγματικά εκθέματα του Επιγραφικού Μουσείου και ενημερώθηκαν τόσο για το ίδιο όσο και για το ερευνητικό έργο ΑΠΤΟΣ. Θα θέλαμε να εκφράσουμε και από εδώ τις ευχαριστίες μας στον Φάρο Τυφλών της Ελλάδος για τη συμμετοχή του. Περισσότερα εδώ

9/5/2023 - Το επιστημονικό άρθρο της ομάδας του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά με τίτλο "Design and evaluation of smart-exhibit systems that enrich cultural heritage experiences for the visually impaired" που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του '23 βρίσκεται στη λίστα με τα Most Downloaded Articles in the last 90 days του Journal of Cultural Heritage, Elsevier. Περισσότερα εδώ

31/5/2023 - Αναφορά στην πορεία του έργου στο μηνιαίο newsletter του ερευνητικού κέντρου Αθηνά που εκδίδεται στην Αγγλική γλώσσα. Περισσότερα εδώ

10/6/2023 - Ο Δρ. Βασίλης Κατσούρος, διευθυντής στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά (ΕΚ Αθηνά), παρουσίασε τμήμα των εργασιών που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου ΑΠΤΟΣ στο IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP2023) που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο (4-10 Ιουνίου 2023).. Περισσοτερα εδώ

16/6/2023 - Στο πλαίσιο προετοιμασίας της ημερίδας του έργου "ΑΠΤΟΣ" η ομάδα του ΕΚ Αθηνά προχώρησε στη σχεδίαση ένος πόστερ που παρουσιάζει τα σημαντικά ερευνητικά και αναπτηξιακά αποτελέσματα του έργου ΑΠΤΟΣ. Περισσοτερα εδώ

10/7/2023 - Προετοιμάζοντας μια σειρά από αναμνηστικές 3Δ εκτυπώσεις που ακολουθούνται από αφηγήσεις και θα παραδοθούν ως αναμνηστικά στον Πανελλήνιο Σύλλογο Τυφλών, στην Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Θράκης, στην Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Αν.Μακεδονίας, στον Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών - Περιφερειακή Ένωση Κεντρικής Μακεδονίας ως αναγνώριση της σημαντικής συνεισφορά τους στις διαδικασίες προσδιορισμού προδιαγραφών, αξιολόγησης και βελτιστοποίησης των πειραματικών συστημάτων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου ΑΠΤΟΣ. Περισσοτερα εδώ

10/7/2023 - Το ΕΚ «Αθηνά» σχεδίασε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσιάζοντας συγκεκριμένα ερευνητικά αποτελέσματα του Κέντρου στους μαθητές και τις μαθήτριες του Pierce. Ο διευθυντής του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου του ΕΚ «Αθηνά» Βασίλης Κατσούρος παρουσίασε το πρόγραμμα «ΑΠΤΟΣ». Περισσοτερα εδώ

12/7/2023 - Στη διεύθυνση αυτή μπορείτε να βρείτε τα 34 ψηφιακά αντίγραφα από τα εκθέματα του Επιγραφικού Μουσείου που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου ΑΠΤΟΣ. Με μία μέθοδο μη-φωτορεαλιστικής οπτικοποίησης μπορεί κανείς να διακρίνει ευκολότερα τις επιγραφές.

25/7/2023 - To βίντεο στον παρακάτω σύνδεσμο παρουσιάζει τμήμα των εργασιών που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου ΑΠΤΟΣ που σχετίζεται με την ανάπτυξη διαδραστικών συστημάτων πρόσβασης στο πολιτιστικό απόθεμα από ΑμεΑ όρασης. Youtube video

26/7/2023 - Ευχαριστήριο της Περιφερειακής ένωσης Τυφλών Θράκης προς το ΕΚ Αθηνά. Περισσότερα εδώ

3/8/2023 - Το Επιγραφικό Μουσείο σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά / Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου Ξάνθης και την εταιρία ARCALIA IKE σας προσκαλούν στην ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου «ΑΠΤΟΣ – Καινοτόμες μέθοδοι Πρόσβασης στο Πολιτιστικό Απόθεμα από ΑμεΑ με προβλήματα όρασης». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 18.00 – 21.00 στον χώρο διαλέξεων του Επιγραφικού Μουσείου, Τοσίτσα 1, 106 82 Αθήνα.

8/8/2023 - Η αρχαιολόγος - μουσειολόγος Νατάσα Μιχαηλίδου, μέλος της ομάδας έργου του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, παρουσίασε τα αποτελέσματα του έργου ΑΠΤΟΣ στο Διαδικτυακό συνέδριο «Το παρελθόν αλλιώς. Σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «ΒΟΪΣΚΑ (VOESKA): Ανοιχτή καινοτομία για την τεκμηρίωση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος στην Άρτα» την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2023.Βρείτε εδώ την περίληψη της ομιλίας της.

11/9/2023 - Στιγμιότυπα από την παρουσία του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά στη 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανάμεσα στα ερευνητικά αποτελέσματα που προβάλλονται υπάρχουν και αυτά του ΑΠΤΟΣ.Περισσότερα εδώ

13/9/2023 - Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η καταληκτική ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου ΑΠΤΟΣ στο Επιγραφικό Μουσείο την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου παρουσία όλων των εταίρων και του κοινού. Οι ερευνητικές ομάδες παρουσίασαν τμήματα των αποτελεσμάτων του έργου ενώ ταυτόχρονα προβλήθηκε η έντονη διεπιστημονικότητα του. Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων, υπήρξε μεγάλη συμμετοχή του κοινού, τόσο με σχόλια όσο και με ερωτήσεις προς τους παρουσιαστές, που αφορούσαν στις τεχνολογίες, στον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων aptos καθώς και στις πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις χρήσης αυτών σε άλλους τομείς πέρα από το χώρο του πολιτισμού. Οι παρευρισκόμενοι είχαν επίσης την ευκαιρία να δουν από κοντά και να χρησιμοποιήσουν τα πιλοτικά συστήματα aptos αλλά και να εξερευνήσουν το περιεχόμενο της 3Δ ψηφιακής έκθεσης του Επιγραφικού Μουσείου. Τέλος, οι συμμετέχοντες παρέλαβαν ως αναμνηστικό της ημερίδας μια 3Δ εκτυπωμένη μινιατούρα του "Βωμίσκου του Απολλωνίδη" (2ος αι π.Χ.) που βρέθηκε στην Ακρόπολη και εκτίθεται στο Επιγραφικό Μουσείο. Περισσότερα εδώ"

23/9/2023 - Επιτυχής ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου και προετοιμασία υποβολής τελικής έκθεσης αποτελεσμάτων στην ΓΓΕΚ

.: Στιγμιότυπα κατά την υλοποίηση :.

.: Επιστημονικές Δημοσιεύσεις - Ομιλίες :.

11ος-12ος 2021 - 1. P. Pistofidis, G. Ioannakis, F. Arnaoutoglou, N. Michailidou,M. Karta, C. Kiourt, G. Pavlidis, S. G. Mouroutsos, D. Tsiafaki, A. Koutsoudis, Composing smart museum exhibit specifications for the visually impaired, Journal of Cultural Heritage, Vol 52, November-December 2021, pp 1-10, DOI:10.1016/j.culher.2021.08.013

9oς-10ος 2021 - 2. Π. ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ, Γ. Α. ΙΩΑΝΝΑΚΗΣ, Φ. ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ, N. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, Μ. ΚΑΡΤΑ, Χ. ΚΙΟΥΡΤ, Γ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ,Σ. Γ. ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ, Δ. ΤΣΙΑΦΑΚΗ, Α. ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ, ΑΠΤΟΣ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΜΕΑ ΟΡΑΣΗΣ,4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Euromed 2021, 30/9 - 3/10 2021, Αθήνα, PDF

10ος 2022 - 3. P. Pistofidis, F. Arnaoutoglou, G. Ioannakis, N. Michailidou, M. Karta, C. Kiourt, G. Pavlidis, S. Mouroutsos,D. Tsiafaki,A. Koutsoudis, Enabling Cultural Heritage access for the visually impaired,1st Workshop on Human-Centric Sciences and Technologies in Greece, 20 October 2022, Xanthi, Greece

1ος 2023 - 4. P. Pistofidis, F. Arnaoutoglou, G. Ioannakis, N. Michailidou, M. Karta, C. Kiourt, G. Pavlidis, S. Mouroutsos,D. Tsiafaki,A. Koutsoudis, Design and evaluation of smart-exhibit systems that enrich cultural heritage experiences for the visually impaired, Journal of Cultural Heritage, Vol.60, March-April 2023, pp 1-11,Elsevier, DOI:10.1016/j.culher.2023.01.004

6ος 2023 - 5. V. Katsouros, Enhancing Accesibility to Tangible and Intagible Cultural Heritage, ICASP2023, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing,4-10 June 2023,Rhodes Island, Greece, Περισσότερα εδώ και εδώ

7ος 2023 - 6. Νατάσα Μιχαηλίδου, Μ. Καρτά, Δ. Τσιαφάκη, Π. Πιστοφίδης, Γ.Α. Ιωαννάκης, Φ. Αρναούτογλου, Φ. Κιουρτ, Γ. Παυλίδης, Α. Κουτσούδης, ΑΠΤΟΣ : Καινοτόμες μέθοδοι πρόσβασης πολιτιστικού αποθέματος από ΑμεΑ με προβλήματα όρασης,«Το παρελθόν αλλιώς - Σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς» Διαδικτυακό συνέδριο στο πλαίσιο του έργου «ΒΟΪΣΚΑ (VOESKA): Ανοιχτή καινοτομία για την τεκμηρίωση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος στην Άρτα, 7/9/2023. Περισσότερα εδώ

.: Επικοινωνία :.

Τηλέφωνο

+30 2541 0 78787
Fax +30 2541 0 63656

Email

aptos at athenarc dot gr

Διεύθυνση

Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά - Παράρτημα Ξάνθης
Τ.Θ. 159, Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, 67100


Συντονίστρια έργου
Δρ. Δέσποινα Τσιαφάκη
Επικεφαλής τμήματος Πολιτισμού και Δημιουργικών Βιομηχανιών | tsiafaki at athenarc dot gr

Επιστημονικός υπεύθυνος έργου
Δρ. Ανέστης Κουτσούδης
Επικεφαλής εργαστηρίου ψηφιοποίησης πολιτιστικού αποθέματος ΚΛΕΨΥΔΡΑ | akoutsou at athenarc dot gr

.: Ενημερωτικό Δελτίο :.

Για να λαμβάνετε και εσείς το ενημερωτικό δελτίο του έργου Απτός συμπληρώστε παρακάτω τα στοιχεία σας και πατήστε υποβολή.

.: Προηγούμενα ενημερωτικά δελτία :.
1ο Ενημερωτικό Δελτίο - Ιανουάριος/Ιούνιος 2020
2ο Ενημερωτικό Δελτίο - Οκτώβριος 2021
3ο Ενημερωτικό Δελτίο - Ιούλιος 2022
4ο Ενημερωτικό Δελτίο - Φεβρουάριος 2023
5ο Ενημερωτικό Δελτίο - Σεπτέμβριος 2023